میزهای کوچکی در اتاق خواب هستند که با نام پاتختی شناخته می شوند و یار غار تخت خواب هستند. این میزها نقش گوش تخت خواب را بازی می کنند و معمولا در دو طرف تخت خواب چیدمان می شوند و با حضور آنهاست که کلمه سرویس خواب معنا پیدا می کند. این میزهای کوچک...