شاید برای خیلی ها تعجب آور و غیر قابل باور باشد که بتوان برای روکش کردن دیوارهای حمام از گزینه ای به غیر از کاشی استفاده کرد. ولی گویا به جز کاشی گزینه دیگری هم وجود دارد که می تواند به رقیب سرسختی برای کاشی دیواری حمام تبدیل شود. تولیدکنندگان...