نوجوانی یعنی خروج از مرحله کودکی و ورود به دورانی که شرایط روحی انسان دچار تغییرات شگرفی می شود. نوجوانان در این بخش از عمر خود تا حد زیادی احساس استقلال می کنند و دوست دارند اتاق خوابی که در آن زمان خود را سپری می کنند همانند شرایط روحی...