سبک معمول چیدمان میز ناهارخوری به این شکل است که میز در مرکز فضای اتاق پذیرایی چیدمان می شود و محیط دور میز کاملا خالی می ماند. ولی پیاده سازی این مدل چیدمان در خانه های کوچکی که سانت به سانت آن دارای ارزش است غیر قابل قبول است....