ما ایرانی ها روی حفظ حریم شخصی خانه و منزل خود همیشه حساسیت داریم و دوست داریم فضای داخل خانه از ساختمان های دیگر دید نداشته باشد. البته این طرز فکر فقط شامل کشورهای اسلامی نمی شود در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم حفظ حریم شخصی از...