هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که در یکی از خیابان های شلوغ و پرتردد شهر که ترافیک بیداد می کند شما سوار بر دوچرخه و با فراغ بال از کنار شیشه اتومبیل های چند صد میلیونی بگذرید و سرنشینان آنها با حسرت، چشم شان به چرخ...