می گویند بعضی وقت ها، هیجان به همراه مقدار بسیار کمی استرس برای بدن و اعصاب انسان ها نیاز است. عادت کرده ایم هر وقت می خواهیم بخوابیم بدو بدو به سمت سرویس خواب حرکت کنیم و روی آن پهن شویم. همین تکرارهای روزانه و همیگشی پدید آورنده افسردگی...