برای نظم دادن به فضای داخلی خانه که می تواند شامل هر قسمتی مثل اتاق خواب یا آشپزخانه و انباری می شود نیاز به قفسه بندی و طبقه بندی داریم. ورقه های چوبی و فلزی دو گزینه اصلی هستند که برای ساخت و نصب قفسه های خانگی و انباری...