“خانم پنا و آقای بن” در شهر سیدنی استرالیا ساکن هستند و یک خلاقیت تازه در خانه شخصی خود انجام داده اند که جالب توجه به نظر می آید. انتهای آشپزخانه رو به پاسیو و حیات خلوت خانه باز می شود و در واقع پاسیو و آشپزخانه به یکدیگر متصل...