کودکان امروزی یکجا بند نمی شوند باید پدر و مادر 24 ساعت شبانه روز مراقب آنها باشند تا خدای نکرده با شیطنت ها و بازیگوشی های بچه گانه ، آسیبی به خود نزدند. یک زوج ژاپنی که از شیطنت های کودک خود به تنگ آمده بودند تصمیم گرفتند تا یک...