از هر پدربزرگ یا مادربزرگی بپرسید شیرین ترین لحظات زندگیتان چگونه سپری می شود یک جواب مشترک می دهند و میگویند شیرین ترین و شادترین لحظات زندگی ما کنار نوه هایمان سپری می شود. صندلی چوبی که در اینجا تصاویر آن را می بینید حاصل خوشفکری و خلاقیت مردی...