استفاده بیش از حد از رنگ های خنثی مثل سفید و کرم و امثال آنها بعضی وقت ها دردسر ساز میشود. مخصوصا در فضاهایی مثل آشپزخانه که قدرت مانور کمتر است این معضل بیشتر به چشم می آید. مسلما وقتی برای کابینت، کفپوش و دیوارپوش آشپزخانه همزمان رنگ های...