در هر خانه ای چهارپایه های چوبی یا صندلی بدون دسته پیدا می شود. گاهی وقت ها دسته دار نبودن بعضی از صندلی ها مشکل ساز می شود. مخصوصا وقتی خسته و کوفته هستید و روی صندلی می نشینید دلتان می خواهد جایی باشد که تکیه گاه دستان شما...