در هر خانه ای چهارپایه های چوبی یا نیمکت های یک نفره ساده و بدون دسته پیدا می شود. گاهی وقت ها دسته دار نبودن بعضی از صندلی ها مشکل ساز می شود مخصوصا وقتی خسته و کوفته هستید و روی صندلی می نشینید دلتان می خواهد جایی باشد...