از شیر ظرفشویی میتوان بعنوان پر کاربردترین شیر آب خانه نام برد که وقتی دست خانم های وسواسی ایرانی بیفتد دمار از روزگار این شیر در می آورند. با آمدن ماشین های ظرفشویی، تا حدی فشار از روی این شیر آب برداشته شد ولی حتی حضور این دستگاه ها...