صفحه کابینت های طبقه پایین آشپزخانه که به آنها به زبان انگلیسی، کانترتاپ نیز گفته میشود. این صفحه ها یکی از پرکاربرد ترین بخش های آشپزخانه هستند که کمک دست خانم خانه هستند و میتوان به آنها لقب میز طباخی را داد. رویه کابینت ها معمولا سه جنس دارند و...