رویه کابینت های طبقه پایین آشپزخانه که به آنها به زبان انگلیسی، کانترتاپ نیز گفته میشود یکی از پرکاربرد ترین بخش های آشپزخانه هستند که کمک دست خانم خانه هستند و میتوان به آنها لقب میز طباخی را داد. رویه کابینت ها معمولا سه جنس دارند و از این سه...