آشپزخانه را اگر از نظر ظاهری بخواهیم آنالیز کنیم باید گفت که تمام جذابیت یک آشپزخانه خالی در وهله اول در اختیار کابینت هاست و بعد از کابینت نوبت به دیوارپوش آشپزخانه میرسد. تزیین دیوار و فضای خالی بین کابینت های طبقه پایین و بالا بعهده دیوارپوش ها است و به...