باز هم می خواهیم از کمبود فضا بگوییم، این بار می خواهیم از خانه ای صحبت کنیم که مساحت آن 26 متر است. نه اشتباه نمی کنید درست دیدید خانه مورد نظر ما فقط 26 متر مساحت دارد و تنها دو بخش دارد یک سالن و یک سرویس بهداشتی...