وقتی در یک خانه کوچک ساکن می شوید یکی از بزرگترین معضلاتی که با آن ر وبرو می شوید مشکل قرار دادن و جا کردن تخت خواب دو نفره در اتاق خواب است. قرار دادن یک سرویس خواب دو نفره در اتاق 8 متری مثل قرار دادن فیل در مایکروفر...