همیشه هماهنگی و یکرنگی بین اجزا یک گروه و تشکیلات، جذاب و دوست داشتنی به نظر می آید. این یکرنگی و هم ترازی نشانه ای بارز از نظم و ترتیبی است که ذهن انسان با دیدن آن ناخواسته لب به تحسین می گشاید. هارمونی (harmony) کلمه ای یونانی است که در...