خواهشا انقدر متعجب به صفحه مانیتور گوشی و لپ تاپ خود نگاه نکنید که دل ما به رنج می آید. آهای شماهایی که تا یک وسیله در خانه خراب می شود روش شوت کردن را انتخاب می کنید و از خانه بیرون می اندازید. بدانید و آگاه باشید که...