در سالهای گذشته اگر کلمه خانه دوبلکس به گوش ما میخورد ناخواسته ذهن ما به سمت یک خانه مجلل 200 متری یا بزرگتر از آن می رفت.امروزه خانه های دوبلکس بر عکس قیمت شان از نظر متراژ دچار ریزش و کاهش شده اند و آن ابهت گذشته را ندارند. در...