معمولا در خانه های دوبلکس، پله های سنگی فضای طبقه پایین را به طبقه بالا نصب می کنند. پله های سنگی، تکه تکه با زاویه 45 درجه از پایین به سمت بالا می روند و چیزی که بیخ ریش صاحب خانه می ماند یک فضای خالی قناص و مثلث...