تعریفی که ما از درب داریم یک صفحه چوبی یا شیشه ای یک در دو متری است که به شکل نود درجه یا کشویی باز و بسته می شود. ولی دربی که در اینجا می بینیم با این پیش زمینه ذهنی که ما داشتیم خیلی تفاوت دارد و اصلا جور در...