یک قانون خیلی ساده هست که می گوید فضا هر چه کوچک تر شود بالطبع امکانات نیز کمتر و محدودتر میشود ولی کلا دکوراتورها و طراحان محصولات چوبی خیلی گوششان بدهکار این حرفا نیست، هر کاری از دستشان بربیاید انجام می دهند تا این محدودیت ها را از رو ببرند. امروز می...