شومینه یکی از عناصر معماری داخلی خانه بود و هدف از حضورش در گوشه و کنار خانه، کمک به گرمایش فضای داخلی خانه بود ولی متاسفانه یا خوشبختانه هر چه زمان گذشت شومینه از کاربرد اصلی خود فاصله گرفت و تبدیل به یک وسیله تزیینی و فانتزی در خانه...