بعضی از رنگ ها برادرخوانده یکدیگر هستند و با هم کنار می آیند. مثلا زرد و کرم یا قرمز و صورتی در هر فضایی که پیش هم قرار بگیرند خیالمان راحت است که اوضاع آرام است، گیس و گیس کشی در کار نیست. اصولا کسانی هم که خیلی به...