خرید و گزینش فرش هم مانند گزینش دیگر لوازم دکوراسیون، تابع قوانین چیدمان و طراحی سبک دکوراسیون به کار رفته در محیط است. قبل از خرید فرش، نسبت به انتخاب نقشه‌ای هماهنگ با سبک دکوراسیون فضای خانه‌تان بیندیشید. قبل از هر پیشنهادی د‌ر این رابطه بازگو کردن این مطلب...