دانیل کریستیانو ایتالیایی یک چهارچوب مکعب مستطیل را طراحی و ساخته است که شکل ظاهری اش در همان نگاه اول، ذهن بیننده را به سمت جعبه مهمات مورد استفاده در جنگ جهانی اول می برد. برای ساخت و بدنه اصلی این باکس از چوبی شبیه به چوب بالسا استفاده شده است که...