به عقیده ما جای صندلی های رنگ و رو رفته قدیمی در زیر زمین و گوشه انباری یا کنار زباله های سر کوچه نیست. گاهی وقتها با تغییر رنگ چوب مبلمان های قدیمی می توان آنها را دوباره به چرخه مصرف برگرداند و هزینه خرید مبلمان های جدید را پس...