بعضی وقت ها شرایط مادی باعث میشود انسان به سکونت در یک ملک قدیمی ساز هم تن در دهد و خدای خود را شکر بگوید. با مقداری سلیقه و حوصله می توان دکور داخلی املاک کهنه ساز را با هزینه منطقی و کم، بازسازی و نوسازی کرد. بازسازی و نوسازی خانه کوچولوی...