قدیم ها که سرویس بهداشتی و روشویی خانه در حیاط بود چندان اهمیتی به فضا و شکل آن داده نمی شد. ولی از وقتی که سرویس بهداشتی آمده و وارد معماری داخلی خانه شده است دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. در این مدل ها ایده هایی برای...