انگار همین دیروز بود که برای شنیدن آهنگ های محبوبمان دست به دامن ضبط های تک کاسته و دو کاسته می شدیم. آنها هم وقتی هدشان مشکل پیدا می کرد نوار نازنین مان را آنچنان جمع می کردند که انگار با صاحب نوار و خواننده پدرکشتگی دارند. آن وقت بود که...