متاسفانه بعضی از والدین، کودکان و احساسات آنها را دست کم می گیرند در شرایطی که این کوچولوهای دوست داشتنی بمب احساسات هستند. خیلی از موضوعاتی را که خیلی از بزرگترها بی تفاوت از کنار آن رد میشوند را کودکان به شدت روی آنها زوم می کنند. این موضوع...