زندگی ماشینی و سرد قرن بیست و یکم، خیلی از افراد را خسته و افسرده کرده است. سالیان نه چندان دور در حیات هر خانه ای حوض و باغچه ای بود. همین حوضچه ها و باغچه های ساده و بی ریا بهترین بهانه بودند برای تخلیه فشارها و استرس...